Đăng kí thuốc

Quyết định số 275/QĐ-QLD thu hồi giấy ĐKLH thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Quyết định số 275/QĐ-QLD ngày 16/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy ĐKLH thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy ĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin