Quy trình phòng TTQC

QT.TT.11.01_QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG THÔNG TIN/ QUẢNG CÁO THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GXN

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG THÔNG TIN/ QUẢNG CÁO THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GXN

QT.TT.11.01