Đăng kí thuốc

Công văn số 48/QLD-ĐK về việc đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 32/2018/TT-BYT& Thông tư số 01/2018/TT-BYT

Công văn số 48/QLD-ĐK ngày 08/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 32/2018/TT-BYT& Thông tư số 01/2018/TT-BYT

File đính kèm