Hướng dẫn chung

Công văn công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (Đợt 1)

Công văn số 21201/QLD-ĐK ngày 07/11/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (Đợt 1)

Công văn 21201/QLD-ĐK

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4