DỰ THẢO VB QPPL VỀ QLCL

Dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn việc triển khai áp dụng GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc dược liệu.
Dự thảo Thông tư sửa đổi một số Điều quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" (GMP) và hướng dẫn triển khai.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" đối với thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.