DỰ THẢO VB QPPL VỀ ĐKT

Lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc