Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút giấy đăng lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 399/QĐ-QLD ngày 26/6/2018 về việc rút giấy đăng ký lưu hành của các thuốc có tên trong Danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Lý do: Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh

File đính kèm :
99_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác