Dự thảo VB QPPL về QLCL >>

Dự thảo Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốcGiấy mời số 75/GM-QLD ngày 04/5/2018 cảu Cục Quản lý Dược về việc họp hoàn thiện Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Thời gian: 08h30, thứ Hai ngày 07/5/2018, tại Ph/họp G2/Nhà A - Cục QLD (Dự thảo Thông tư kèm theo). 

File đính kèm :
ự_thảo_TTQLCLT.rar