Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng kýCông văn số 12940/QLD-ĐK và số 12941/QLD-ĐK ngày 24/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn số 12940/QLD-ĐK thay thế nội dung đối với 02 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/6/2017 của Cục Quản lý Dược; Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn số 12941/QLD-ĐK thay thế nội dung đối với 10 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016, công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 và công văn số 5210/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược. 

Các tin khác