Thông tin đấu thầu >>

Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (cập nhật đến ngày 16/8/2017)Danh sách các cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục Quản lý Dược cấp Giấy chứng nhận (cập nhật đến ngày 16/8/2017)

Các tin khác