Công bố nguyên liệu >>

Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của các thuốc trong nước đã được cấp SĐKCông văn số 11574/QLD-Đk, 11575/QLD-ĐK ngày 08/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của các thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn sô 11574/QLD-ĐK  thay thế nội dung đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 và công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược; Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo công văn số 11575/QLD-ĐK thay thế nội dung đối với 24 thuốc đã được công bố kèm theo công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/6/2017 của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm :
DCNL_11575_11574.rar

Các tin khác