KK và KKL thuốc NK >>

Danh mục các thuốc nhập khẩu đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.Danh mục các thuốc nhập khẩu đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.