Thông tin đấu thầu >>

Công văn cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh TĐSHCông văn số 2443/BYT-QLD ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (theo danh mục kèm theo).

File đính kèm :
2443_BYT_QLD.pdf

Các tin khác