Thông tin đấu thầu >>

Danh mục thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu cầu, phải bổ sung, giải trình (Đợt 16)Công văn số 3586/QLD-GT ngày 23/3/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc chưa đạt yêu cầu, phải bổ sung, giải trình (Đợt 16)

File đính kèm :
CV3586.rar

Các tin khác