Thông tin đấu thầu >>

Công văn đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh TĐSHCông văn số 355/BYT-QLD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (theo danh mục kèm theo).

File đính kèm :
355_BYT_QLD.pdf

Các tin khác