Đăng ký thuốc >>

Công bố nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩuĐể kịp thời triển khai thực hiện Luật dược số 105/2016/QH13 và không để bị gián đoạn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước sau ngày 01/01/2017, việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã có số đăng ký trước ngày 01/7/2014 (số đăng ký còn hiệu lực), Cục Quản lý Dược có công văn số 13392/QLD-ĐK ngày 13/7/2016 yêu cầu các đơn vị khẩn trương kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc theo mẫu đính kèm công văn (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Luật dược số 105/2016/QH13) gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2016. Trường hợp công ty không kê khai, công ty phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Cơ quan Hải quan không cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc của công ty.

Các tin khác