Vắc xin VPCL bị thu hồi >>

Dừng sản xuất vắc xin tại OPVQuyết định số 702/QĐ-QLD ngày 22/12/2014 về việc dừng sản xuất hoạt động sản xuất vắc xin cơ sở sản xuất vắc xin bại liệt uống sống giảm động OPV.