Quy trình Phòng TTQC thuốc >>

QT.TT.01.03 - Quy trình tiếp nhận và xử lý các cảnh báo liên quan đến tính an toàn của thuốc.QT.TT.01.03 - Quy trình tiếp nhận và xử lý các cảnh báo liên quan đến tính an toàn của thuốc. 

File đính kèm :
T_TT_01_03.rar