Quy trình Phòng QLKD Dược >>

QT.KD.03.05 - Quy trình xét duyệt hồ sơ doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam QT.KD.03.05 - Quy trình xét duyệt hồ sơ doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

File đính kèm :
T_KD_03_05.rar