Quản lý mỹ phẩm >>

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmNgày 06/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành các Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Quyết định số 443/QĐ-QLD về về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 01 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Johnson & Jonhnson (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và Quyết định số 444/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 14 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH DKSH Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Lý do: Công ty có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện do công ty không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam

File đính kèm :
QD_THPCBMP_(443_444).rar