CT Con đường thuốc Việt >>

Doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2862/QĐ-BYT ngày 04/8/2014 về việc công nhận Doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014".