Văn bản quản lý >>

Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật dượcThông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

File đính kèm :
Thông_tư_07.2018.TT.BYT.rar

Các tin khác