Thực hành tốt (GPs) >>

Hướng dẫn bổ sung (1-3): Lựa chọn vị trí đặt kho bảo quản, Thiết kế và chi phí đầu tư cho kho bỏa quản, Dự tính dung tích của kho bả quảnHướng dẫn bổ sung (1-3): Lựa chọn vị trí đặt kho bảo quản, Thiết kế và chi phí đầu tư cho kho bỏa quản, Dự tính dung tích của kho bả quản

File đính kèm :
HDBS1_3.rar