Quản lý TTQC thuốc >>

Cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứ CefotaximCông văn số 3447/QLD-CL ngày 11/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin liên quan đến ADR của các thuốc chứ Cefotaxim gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ để biết và thực hiện.

File đính kèm :
3447_QLD_TT.pdf